โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลสันป่ายาง  ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้ทำการเปิดสอน เมื่อวันที่  17  มกราคม  2523  เปิดทำการสอนจริงเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม  2523 รับนักเรียนแบบสหศึกษา  มีเนื้อที่  134  ไร่  1  งาน  72  ตารางวา  ครั้งแรกได้อาศัยสถานที่โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคารมิตรภาพที่ 96  เป็นที่เรียน  มีนายทอง   อินทรีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนจำนวน  48  คน  ครู จำนวน  4  คน

1  พฤษภาคม 2523 – 15 พ.ค. 2523 นายทอง   อินทรีย์   อาจารย์ใหญ่โรงเรียนแม่แตง อำเภอ        แม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

16  พฤษภาคม 2523   นายยงยุทธ   สรรพอุดม   ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน

• ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ก่อสร้างอาคารชั่วคราว  จำนวน  1 หลัง บ้านพักครู  จำนวน  1  หลัง  ห้องส้วมนักเรียน  จำนวน  1  หลัง 

22  กันยายน  2523 ได้ย้ายสถานที่เรียนมายังสถานที่ปัจจุบัน

ปี  พ.ศ. 2524 ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ก่อสร้างบ้านพักครู  จำนวน  2 หลัง  บ้านพัก      นักการภารโรง จำนวน 1 หลัง

ปี  พ.ศ. 2525 นายยงยุทธ  สรรพอุดม  ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  โรงเรียนแม่อายวิทยาคม  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่  

• นายสวัสดิ์ วงศ์วัจนสุนทร  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ 

• ได้รับจัดสรรงบประมาณ   ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  208  พิเศษ  จำนวน   1  หลัง (อาคารพัฒนชน)  จำนวน  1  หลัง  ศาลากลางน้ำ จำนวน  1  หลัง

• โรงเรียนได้ระดมทรัพยากร  ก่อสร้างหอพักนักเรียน  จำนวน  1  หลัง

ปี  พ.ศ. 2527 ได้รับจัดสรรงบประมาณ ก่อสร้างบ้านพักครู จำนวน  2 หลัง หอพักนักเรียน  จำนวน   1  หลัง

ปี  พ.ศ. 2529 นายสวัสดิ์   วงศ์วัจนสุนทร อาจารย์ใหญ่  ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม  อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

• ว่าที่ร้อยตรี พลศิลป์  เลปนานนท์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนแม่แจ่มวิทยาคม  อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่  ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

• โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ในเขตยากจน

• ได้รับจัดสรรงบประมาณ ก่อสร้างโรงฝึกงานแบบ 102/27  จำนวน  1 หลัง  ห้องส้วมนักเรียน  จำนวน  1  หลัง และบ้านพักครู จำนวน  3  หลัง

ปี  พ.ศ. 2530 โรงเรียนได้ระดมทรัพยากร  ก่อสร้างเรือนแนะแนว  จำนวน  1 หลัง ร้านค้าสหกรณ์จำนวน  1  หลัง  หอพักนักเรียน  จำนวน  2  หลัง

ปี  พ.ศ. 2532 ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ก่อสร้างหอพักนักเรียนแบบถาวร  จำนวน  5  หลัง  ขุดสระเก็บกักน้ำ  จำนวน  1  สระ

ปี  พ.ศ. 2533 โรงเรียนได้ระดมทรัพยากร  ก่อสร้างโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง และบอร์ดหน้าอาคารเรียน  จำนวน  2  ที่

ปี  พ.ศ. 2535 ว่าที่ร้อยตรี พลศิลป์  เลปนานนท์  อาจารย์ใหญ่  ย้ายไปดำรงตำแหน่งในหน่วยงาน สามัญศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

• นายยงยุทธ   สรรพอุดม  กลับมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่อีกครั้งหนึ่ง

• ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 108 ล  จำนวน  1  หลัง  (อาคารศุภชน)

• โรงเรียนได้ระดมทรัพยากร  ก่อสร้างบ้านโบราณ  จำนวน  1  หลัง

ปี  พ.ศ. 2536 นายยงยุทธ   สรรพอุดม  ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  ในหน่วยงานสามัญศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

• นายวิษณุ   ไชยแก้วเมร์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ 

• โรงเรียนได้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปี  พ.ศ. 2537 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสฉลองศิริราชสมบัติปีที่  50

• ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างหอถังน้ำประปาแบบ 9/9 (สูง) จำนวน  1  หอ

ปี  พ.ศ. 2538 ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทย ขุดอ่างเก็บน้ำขนาดความจุ 33,678  ลูกบาศก์เมตร  สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2539

ปี  พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2540   ได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 208/พิเศษ (อาคารพัฒนชน)  โดยปรับปรุงห้องต่างๆ  เช่น ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องปฏิบัติการทางภาษา ฯลฯ

ปี  พ.ศ. 2543 ได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล  จำนวน  1  สนาม  ทำ      ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าโรงเรียน

• โรงเรียนได้ระดมทรัพยากร ก่อสร้างซุ้มพระประจำโรงเรียน จำนวน  1  หลัง

ปี  พ.ศ. 2544 ได้รับงบประมาณ  จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น  3  หัวก๊อกพร้อมเครื่องกรอง จำนวน  2  เครื่อง

• ได้จัดทำการรื้อถอนบ้านพักนักการภารโรง  จำนวน  1  หลัง 

ปี  พ.ศ. 2545 ได้รับงบประมาณ  ก่อสร้างโรงอาหาร  300  ที่นั่ง จำนวน  1  หลัง

ปี  พ.ศ. 2546 นายวิษณุ   ไชยแก้วเมร์  ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง  อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่

• นายประเสริฐ   ละลิบบัณฑิตสกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม  อำเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 

ปี  พ.ศ. 2548 โรงเรียนได้รับบริจาค รถตู้  จำนวน  1  คัน  จากสำนักนายกรัฐมนตรี

ปี  พ.ศ. 2550 นายประเสริฐ   ละลิบบัณฑิตสกุล  ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสะเมิงวิทยาคม  อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่

• นายเจียมพดล  ไชยยาลักษณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนยั้งเมิน  อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 

ปี  พ.ศ. 2551 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักนักเรียนแบบอาชีวะ                  จำนวน  1  หลัง

• โรงเรียนได้ระดมทรัพยากร ก่อสร้างห้องสมุด (หอข้อมูลสันป่ายางรวมใจ)  จำนวน  1 หลัง (ก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2554)

ปี  พ.ศ. 2553 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ HAMONY NETWORK OSAKA ประเทศญี่ปุ่น ก่อสร้างบ้านพักนักเรียนชาย (ชั้นเดียว) จำนวน 1 หลัง  (ก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2554)  จำนวน   400,000  บาท

ปี  พ.ศ. 2554 นายเจียมพดล   ไชยยาลักษณ์  ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสองแคววิทยาคม  อำเภอดอยหล่อ

• นายสวัสดิ์  กรรมสิทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางกว้าง  อำเภอแม่แตง   ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 

• โรงเรียนได้ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ และปรับภูมิทัศน์ เพื่อรอรับการประเมินโรงเรียนในฝัน

ปี  พ.ศ. 2555 โรงเรียนได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน

• ได้รับบริจาคเครื่องกรองน้ำเย็นชนิด  5  หัวก๊อก  จำนวน  2  เครื่อง  จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

• นายสวัสดิ์   กรรมสิทธิ์   ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

• นายวิทยา  พัฒนาเมธาดา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้างบงตัน  อำเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 

• โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  

• ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการดนตรี  ห้องปฏิบัติการทางภาษาต่างประเทศ

• ได้รับงบประมาณ จัดซื้อสื่อการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ จำนวน  500,000  บาท  จาก  สพฐ.

ปี  พ.ศ. 2556 ได้รับงบประมาณ  ปรับปรุงห้องส้วมนักเรียน  จำนวน  17,000 บาท จาก สพฐ.

• ได้รับงบประมาณ  ปรับปรุงโรงอาหารให้เป็นห้องประชุม  จำนวน  210,000  บาท  จาก  สพฐ.

• ได้รับงบประมาณ จัดซื้อสื่อการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก  จำนวน  100,000 บาท  จาก  สพฐ.

• ได้รับงบประมาณปรับปรุง  ศูนย์ข้อมูลป่าโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม  ปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรม และ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน  200,000  บาท

• ได้รับการตอบรับเข้าเป็นสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” หมายเลขสมาชิก 7–50330–003  อยู่ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ปี  พ.ศ. 2557 ได้รับงบประมาณ  ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานอาหาร  จำนวน  150,000 บาท จาก สพฐ.

• ได้รับงบประมาณ  ปรับปรุงอาคารเรียน  จำนวน  100,000  บาท  จาก  สพฐ.

• โรงเรียนได้ระดมทรัพยากร ก่อสร้างเรือนพยาบาล  จำนวน  1 หลัง  และก่อสร้างซุ้มพระพุทธรูป  จำนวน  1  หลัง

• นายวิทยา  พัฒนาเมธาดา  ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม  อำเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

• นายสมควร   ต้นเหลือง  ครูชำนาญการพิเศษ  ได้รับแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม