คู่มือการใช้งาน SGS ออนไลน์ เบื้องต้น ครับ

 1. เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้สร้างลิงค์เชื่อมโยง SGS ตามจำนวน Server ของ SGS ซึ่งหากเข้าใช้งานแล้วช้าให้ออกจากระบบแล้วเข้า SGS ช่องอื่น ที่เว็บไซต์ www.sanpayang.ac.th ดังภาพ
  sgs05
 2. เข้าใช้งาน โดยกรอก ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน โดยชื่อผู้ใช้ คือ หมายเลขบัตรประชาชน ดังภาพ
  sgs01
 3. ขั้นตอนแรกให้กำหนด รายละเอียดรายวิชา โดยเข้าไปที่ งานวัดผล->คะแนนเต็มรายวิชา->บันทึกคะแนนเต็ม 
  เมื่อทำการกรอกข้อมูลต่างๆ ให้กด บันทึก ทุกครั้ง ซึ่งระบบจะไม่เปิดตลอดเวลา ซึ่งในแต่ละรายวิชา ควรกำหนดรายละเอียดของแต่ละวิชาก่อน
  sgs
  sgs04
 4. ขั้นตอนต่อไป ให้ทำการบันทึกผลการเรียน คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ อ่าน คิด วิเคราะห์ ขาดเรียน 0 ร มส ที่เกี่ยวข้องในเมนู งานวัดผล ดังภาพ
  sgs03
 5. หลังจากนั้น ให้ตรวจสอบ ผลการดำเนินการกรอกข้อมูล ได้ที่ เมนู ผลการเรียน ซึ่งสามารถดู ผลการเรียน เวลาเรียน และ 0 ร,มส,มผ. ดังภาพ
  sgs06
 6. ขั้นตอนสุดท้าย เมื่อกรอกผลการเรียนและตรวจสอบตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อย ให้รายงานผล โดยจัดพิมพ์ ปพ.5 
  ที่เมนู รายงาน->ปพ.5 ดังภาพ
  sgs08
  ปรากฏข้อมูล รายวิชาที่จัดพิมพ์ ซึ่งระบบจะสร้างไฟล์ PDF ขึ้นมา ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม PDF เพื่อทำการพิมพ์อีกครั้ง
  ซึ่งผู้ใช้งานสามารถจัดเก็บ หรือสำรองข้อมูลไว้ได้เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง ดังภาพ
  sgs09