ฝ่ายบริหาร

boss viras

นายวิรัตน์ มาตันบุญ

ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

                                                    

  นางเจียจิต ต้นเหลือง                  นายสมควร ต้นเหลือง                   นายปรัชญา ก๋าอิน                          นางสาวมนธิดา  โกษารันต์
 หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ            หัวหน้างานฝ่ายบริหารทั่วไป       หัวหน้างานฝ่ายแผนงานงบประมาณ        หัวหน้างานฝ่ายบุคลากร
   ครูชำนาญการพิเศษ                    ครูชำนาญการพิเศษ                        ครูชำนาญการ                                  ครูชำนาญการ

 

กลุ่มสาระภาษาไทย

                 

  นายณัฐนนท์  ดิดชิด              นายณัฐวัฒน์   อุโมงค์มี
          ครูผู้ช่วย                                  ครู

 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

                                                 

 นายสัจจกรณ์ กันปนก               นางสาวมฆารุจา  อินทวิวัฒน์          นางสาวชนนิกานต์  ไชยมงคล
      ครู                                            ครูชำนาญการ                                   ครูอัตราจ้าง

 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

                                                                                

 นายสมควร ต้นเหลือง             นางสาวมนทิรา เจริญมหาทรัพย์     นางสาวปิยกานต์  ปงลังกา      นางสาวกนิษฐกานต์  เบญจพลาภรณ์                 นายปรัชญา ก๋าอิน
  ครูชำนาญการพิเศษ                           ครูอัตราจ้าง                             ครูอัตราจ้าง                                    ครูผู้ช่วย                                           ครูชำนาญการ

 

กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ

                                   

   นายประชา เกตุชม                      นางสาวพรทิพย์   มณี        นางสาวอรปรียา   วายุพักตร์
      ครูชำนาญการ                               พนักงานราชการ                ครูผู้ช่วย (เกาหลี)

 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา

                         

  นางเจียมจิต ต้นเหลือง                       นางสาวชยาพัชร  ขจัดอธรรม
    ครูชำนาญการพิเศษ                                         ครู

 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

               

 นางสาวมนธิดา โกษารัตน์                    
        ครูชำนาญการ                               

 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา

นายอรรถพล  สานุวงษ์
        ครู

 

กลุ่มสาระศิลปะ

นายภาคภูมิ   เรืองปราชญ์
       ครูผู้ช่วย

 

บุคลากรทางการศึกษา

                                                              

    นางทัศนีย์ คนธสิงห์                   นางสาวเณภัสนันท์  อุปคำ               นายวิศษฐ์ บุญทาทิพย์          นายสุธี อินทนนท์            นายจำนงค์  ผันผาย
       เจ้าหน้าที่ธุรการ                           เจ้าหน้าที่ห้องสมุด                         นักการภารโรง                     นักการภารโรง               ลูกจ้างชั่วคราว