ฝ่ายบริหาร

นางดวงใจ ญาณโรจณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

                                              

  นางเจียจิต ต้นเหลือง                  นายสมควร ต้นเหลือง                   นางสาวสายพิณ ถาวร                      
 หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ            หัวหน้างานฝ่ายบริหารทั่วไป       หัวหน้างานฝ่ายแผนงานงบประมาณ        
   ครูชำนาญการพิเศษ                    ครูชำนาญการพิเศษ                        ครูชำนาญการ                            

 

กลุ่มสาระภาษาไทย

                  

  นายวชรนันท์ ทิพย์ดวงตา              นายณัฐวัฒน์   อุโมงค์มี
          ครูชำนาญการ                             ครูผู้ช่วย

 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

                         

 นางสาวสายพิณ ถาวร                นางอัญชัน ทรายปัน       นางสาวศิริชญา  ทากุล
      ครูชำนาญการ                         ครูชำนาญการ              ครูอัตราจ้าง

 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

                                            

 นายสมควร ต้นเหลือง             นางสาวมนทิรา เจริญมหาทรัพย์     นางสาววิจิตรา  วารินทร์สุข      นางสาวผกามาศ   ตันสุข
  ครูชำนาญการพิเศษ                           ครูอัตราจ้าง                          ครูอัตราจ้าง                         ครูอัตราจ้าง

 

กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ

                              S 5683359685155

   นายประชา เกตุชม                 นางสาวชรินทร์ทิพย์ วงศ์วาน      นางสาวพรธิวา   โยธาวงษ์
      ครูชำนาญการ                              ครูอัตราจ้าง                        พนักงานราชการ

 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา

                         

  นางเจียมจิต ต้นเหลือง                       นางสาวชยาพัชร  ขจัดอธรรม
    ครูชำนาญการพิเศษ                                 ครูผู้ช่วย

 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

               

 นางสาวมนธิดา โกษารัตน์                    นายปรัชญา ก๋าอิน
        ครูชำนาญการ                               ครูชำนาญการ

 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา

   นายทศพล สุภาหาญ
       ครูชำนาญการ

 

กลุ่มสาระศิลปะ

นางสาวนพมาศ ไชยชมภู
       ครูชำนาญการ

 

บุคลากรทางการศึกษา

                                             

    นางทัศนีย์ คนธสิงห์                       นางสาวเจนจีรา ปันบัว                 นายวิศษฐ์ บุญทาทิพย์              นายสุธี อินทนนท์
       เจ้าหน้าที่ธุรการ                           เจ้าหน้าที่ห้องสมุด                         นักการภารโรง                     นักการภารโรง