ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม 
ที่ตั้งเลขที่   226 หมู่ที่ 2  ตำบลสันป่ายาง  อำเภอแม่แตง   จังหวัดเชียงใหม่  
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34  
โทรศัพท์/โทรสาร  053 – 374124      
E–mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Website  www.sanpayang.ac.th  
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  
เนื้อที่ 134  ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา  
เขตพื้นที่บริการตำบลสันป่ายาง  6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสันป่าตึง บ้านสันป่ายาง บ้านหนองก๋าย บ้านเอียก บ้านหนองบัว  และบ้านผาแด่น

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 

ประกอบด้วย   ม่อนผาแดงและต้นยาง  อยู่ในวงกลม  ล้อมรอบด้วยคติพจน์และชื่อของโรงเรียนโดยมีดอกบัวเป็นกรอบฐานของวงกลม

 

 สีประจำโรงเรียน

ขาว เหลือง

“ขาว – เหลือง” 

สีขาว   หมายถึง   ความสะอาดและบริสุทธิ์  

 

สีเหลือง   หมายถึง   ความสงบ และเอื้ออาทรต่อกัน