• ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่บรรณรักษ์
  ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่บรรณรักษ์

 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป้าสามัคคี
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป้าสามัคคี
 • สวนพฤษศาสตร์ในโรงเรียน
  สวนพฤษศาสตร์ในโรงเรียน
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่บรรณรักษ์
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่บรรณรักษ์

 • ผลการเรียน
  ผลการเรียน

new stu2

 

หลักฐานประกอบการรับสมัคร  มีดังนี้

                   ปพ.1:, ปพ.1(ใบแสดงผลการเรียน)            □ ปพ.7 (ใบรับรองผลการเรียน กรณียังไม่สำเร็จการศึกษา)

                   ระเบียนสุขภาพ                                       □ รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1 1/2 จำนวน รูป

                   □ สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 1 ชุด (ถ่ายเอกสารพร้อมกับเซ็นรับรองสำเนา)

                   □ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน นักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 1 ชุด (ถ่ายเอกสารพร้อมกับเซ็นรับรองสำเนา)

                   □ เอกสารเพิ่มเติม อื่นๆ..........................................................................................................................................

 

          **นำฉบับจริงมาตรวจสอบ  และรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน

 

ดาว์นโหลดเอกสาร

ใบสมัคร