เอกสารสอบราคาอาหารนักเรียนพักนอน พัสดุได้ดำเนินการเตรียมไว้สำหรับผู้มาติดต่อขอรับ ที่ห้องสำนักงานเรียบร้อยแล้ว ฝากคณะครูเวรที่มาปฏิบัติหน้าที่เวรวันหยุดเป็นผู้แจกเอกสารด้วยนะคะ

ประกาศ

รายละเอียด